Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cùng quý độc giả chùm thơ tiếng Anh cho trẻ hay nhất. Mời các bạn theo dõi,chọn cho bé nhà mình bài thơ thích hợp nhất để rèn kĩ năng tiếng Anh có bé nhé!

Chùm thơ tiếng Anh cho trẻ hay nhất

Little turtle

I am a little turtle
I crawl so slow
I carry my house
Wherever I go
When I get tired
I put in my head
My legs and my tail
And I go to bed

Tạm dịch:

Chú rùa nhỏ

Tôi là chú rùa nhỏ
Tôi bò thật là lâu
Tôi mang ngôi nhà nhỏ
Đi theo bất cứ đâu
Mỗi khi tôi thấy mệt
Đầu tôi liền thu vào
Cả chân và đuôi nữa
Và ngủ một giấc nào)

PLEASE MONMY!

Hi Pingu! Look, Pingu – toys, toys, toys!
A boat, a ball, a train, a truck.
Look at all the toys.
Please, Monmy! Please, Monmy!
I want a boat.

Oh, I want a boat.
I want a boat.
Please, Monmy! Please, Monmy!
I want a boat.

Hi Pingu! Look, Pingu – toys, toys, toys!
A boat, a ball, a train, a truck.
Look at all the toys.
Please, Monmy! Please, Monmy!
I want a boat.

Oh, I want a boat.
I want a boat.
Please, Monmy! Please, Monmy!
I want a boat.

Tạm dịch:

Xin Vui Lòng

Chào Pingu! Nhìn kìa, Pingu – đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi!
Một chiếc thuyền, một quả bóng, một chiếc xe lửa, một chiếc xe tải.
Nhìn vào tất cả các đồ chơi.
Làm ơn, Monmy! Làm ơn, Monmy!
Tôi muốn một chiếc thuyền.

Ồ, tôi muốn một chiếc thuyền.
Tôi muốn một chiếc thuyền.
Làm ơn, Monmy! Làm ơn, Monmy!
Tôi muốn một chiếc thuyền.

Chào Pingu! Nhìn kìa, Pingu – đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi!
Một chiếc thuyền, một quả bóng, một chiếc xe lửa, một chiếc xe tải.
Nhìn vào tất cả các đồ chơi.
Làm ơn, Monmy! Làm ơn, Monmy!
Tôi muốn một chiếc thuyền.

Ồ, tôi muốn một chiếc thuyền.
Tôi muốn một chiếc thuyền.
Làm ơn, Monmy! Làm ơn, Monmy!
Tôi muốn một chiếc thuyền.

5050

Littlle bird

Little bird, little bird
Hop, hop, hop
Little bird, little bird
Stop, stop, stop
Little bird, little bird
Say good bye
Little bird, little bird
Fly, fly, fly

Tạm dịch:

Chim nhỏ

Chim nhỏ, chim nhỏ
Nhảy, nhảy, nhảy
Chim nhỏ, chim nhỏ
Dừng dừng dừng
Chim nhỏ, chim nhỏ
Nói lời tạm biệt
Chim nhỏ, chim nhỏ
Bay, bay, bay

1-2-3-4-5

One one sun
Two two shoes
Three three trees
Four four doors
Five five knifes

Tạm dịch:

1-2-3-4-5
Một mặt trời
Hai đôi giày
Ba ba cây
Bốn bốn cửa
Năm năm dao

Seven Wonders of the World

I wonder why the sun is hot
I wonder why it rains a lot
I wonder why the sky is blue
I wonder why a cow goes moo
I wonder why the clouds skip by
I wonder why a bird can fly
I wonder will the lesson end
Before I’m driven round the bend.

Tạm dịch:

Bảy kỳ quan thế giới

Tôi tự hỏi tại sao mặt trời nóng
Tôi tự hỏi tại sao trời mưa rất nhiều
Tôi tự hỏi tại sao bầu trời xanh
Tôi tự hỏi tại sao một con bò đi moo
Tôi tự hỏi tại sao những đám mây bỏ qua
Tôi tự hỏi tại sao một con chim có thể bay
Tôi tự hỏi liệu bài học sẽ kết thúc
Trước khi tôi lái xe vòng qua khúc quanh.

untitled 1024x848untitled 1024x848

Eat, Drink and Be Messy

Once, upon a thyme leaf,
There lived a lazy snail,
Who munched and dozed, and dozed and munched,
On thyme he breakfasted and lunched,
And when it came to half past nine,
He chose once more to dine on thyme.
Later, upon the thyme leaf,
Was a rather plumper snail.
But, reader dear, his life was brief,
For this is no fairy tale.
He ate more and more, and grew fatter and fatter
Until one day he exploded, bang, splat, splatter.
One minute he was there,
The next he’d gone.
The coroner’s verdict
‘A snail thyme bomb’.

Ăn, uống và lộn xộn

Một lần, trên một chiếc lá húng tây,
Có một con ốc sên lười biếng,
Ai nhai và ngủ gật, và ngủ gật và nhai,
Anh ấy ăn sáng và ăn trưa,
Và khi đến chín giờ rưỡi,
Anh chọn một lần nữa để ăn tối với húng tây.
Sau đó, trên lá húng tây,
Là một con ốc sên khá.
Nhưng, độc giả thân mến, cuộc đời anh thật ngắn ngủi,
Đối với điều này là không có câu chuyện cổ tích.
Anh ta ăn ngày càng nhiều, và ngày càng béo hơn
Cho đến một ngày anh nổ tung, đập, bắn tung tóe, bắn tung tóe.
Một phút anh đã ở đó,
Anh tiếp theo đi rồi.
Phán quyết của nhân viên điều tra
“Một quả bom thyme ốc sên”.

Little Miss

Little Miss Muffet sat on a tuffet
Eating a Big Mac and fries
Along came a spider and sat down beside her
‘Yuck’, it said, ‘I prefer flies’.

Tạm dịch:

Cô tiểu thư

Little Miss Muffet ngồi trên một chiếc tuffet
Ăn Mac lớn và khoai tây chiên
Cùng đến một con nhện và ngồi xuống bên cạnh cô
‘Yuck’, nó nói, ‘Tôi thích ruồi’.

untitled 3 1024x828untitled 3 1024x828

Five little ducks

Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only four little ducks came back.

Four little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only three little ducks came back.

Three little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only two little ducks came back.

Two little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only one little duck came back.

One little duck
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But none of the five little ducks came back.

Sad mother duck
Went out one day
Over the hill and far away
The sad mother duck said
“Quack, quack, quack.”
And all of the five little ducks came back.

Tạm dịch:

Năm con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có bốn con vịt nhỏ trở lại.
Bốn con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có ba con vịt nhỏ trở lại.
Ba con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có hai con vịt nhỏ trở lại.
Hai con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có một con vịt nhỏ quay trở lại.
Một con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng không ai trong số năm con vịt nhỏ quay trở lại.
Vịt mẹ buồn
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Con vịt mẹ buồn nói.
“Quạc, quạc, quạc.”
Và tất cả năm con vịt nhỏ đã trở lại.

untitled 2 1024x840untitled 2 1024x840

Five little monkeys

Five little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”
Four little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped her head.
Papa called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

Three little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

Two little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped her head.
Papa called the Doctor and the Doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”

One little monkey jumping on the bed,
He fell off and bumped his head.
Mama called the Doctor and the Doctor said,
“Put those monkeys straight to bed!”

Tạm dịch:

Năm con khỉ nhỏ

Năm con khỉ nhỏ nhảy lên giường,
Một người ngã xuống và va đầu.
Mẹ gọi bác sĩ và bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy lên giường!”
Bốn con khỉ nhỏ nhảy lên giường,
Một người ngã xuống và va đầu cô.
Papa gọi bác sĩ và bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy lên giường!”
Ba con khỉ nhỏ nhảy lên giường,
Một người ngã xuống và va đầu.
Mẹ gọi bác sĩ và bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy lên giường!”
Hai con khỉ nhỏ nhảy lên giường,
Một người ngã xuống và va đầu cô.
Papa gọi bác sĩ và bác sĩ nói,
“Không còn khỉ nhảy lên giường!”
Một con khỉ nhỏ nhảy lên giường,
Anh ngã xuống và va đầu.
Mẹ gọi bác sĩ và bác sĩ nói,
“Đặt những con khỉ đó thẳng lên giường!”

Xem thêm  Thơ về lính hải quân hay nhất